Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Monday, November 20, 2017

Good Going! NNNNMאיזה יום שבת

ב"ה
מסכת שבת דף סט:
אמר רבא אם היה מכיר מקצת היום שיצא בו עושה מלאכה כל היום כלו, פשיטא מהוא דתימא וכו'. עד כאן
ויש להקשות דהלוא חידוש הוא שמהו דתימא באותו יום שהוא בטוח שאינו שבת יתחייב לעשות בו כל פרנסתו של כל השבוע.
נ נחSunday, November 19, 2017

חכמות ולשונות

ב"ה בסיפורי מעשיות משנים קדמוניות, מעשה מחכם ותם, אחר שהתם נהיה לגאברינר - ראש המחוז - יעצו לו שכדאי לו ללמוד חכמות ולשונות להכין לפגישתו עם המלך, "ונתקבל הדבר בעיני התם ואמר: מה אכפת לי אם אלמד חכמות ולשונות?!"
והוא פלא כי רבינו הזהיר מאד מאד לא ללמד אותם ושהם ממש פגם הברית. והגם שרבינו גילה שהצדיק כן לומד אותם, הרי התם לא היה בחינת הצדיק - כי זה היה הבעל שם בסיפור.
וצריך עיון.
נ נחSaturday, November 18, 2017

מידת היראה בעצמה יראה מהשם יתברך

ב"ה 
בלקוטי מוהר"ן תורה קמח (נחמ"ן) רבינו גילה ענין זה שאפילו מדת היראה יראה מהשם יתברך.
ואכן הוא תמיה עצומה על רבי אברהם בן הר"ן שכתב בספר ביאור הלקוטים שלו, בפירושו על תורה יז ז"ל [רק מחמת שיראה אינה שייכת כלל אצלו יתברך להתיירא חס ושלום, עד כאן לשונו עיין שם.
וצ"ע.

נ נח נחמ נחמן מאומן


עבודת הצדיק הקטן

ב"ה
רבינו גילה בספר המדות, ערך צדיק אות קכג

    כָּל צַדִּיק יֵשׁ לוֹ דְּבַר עֲבוֹדָה, שֶׁצַּדִּיק אַחֵר, אֲפִלּוּ גָּדוֹל מִמֶּנּוּ, אֵינוֹ יָכוֹל לְהַשִּׂיג עֲבוֹדָתוֹ.
ויש איזה רמז בעלמא לזה מהפסוק (ויצא כח:טז) וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי. כי אנכי זה בחי' אימא עילאה שהיא למעלה מקב"ה בחי' הוי"ה, וכאן יעקב עסק בעבודה קטנה של שינה, כי עד אז היה לומד י"ד שנים בלי שינה, והוא אומר שאכן הוא לא ידע שיש עבודה כזו.

ועוד עיין בקל"ח פתחי חכמה פתח ה שכז"ל הרי יש ספירות עליונות שאינן נראות אפילו מן העליונים עיין שם.

נ נח נחמ נחמן מאומן
The opposite from the contemporary rabbis

HH

There's a story where Rabbainu told one of his followers who complained about his local rabbi causing hardships, that every halachic decision that Rabbi gives the follower should immediately say the opposite, even if he wasn't sure etc.. And so it was.......

Rabbainu revealed that the contemporary rabbis take their positions with brazenness. There's this guy that prays with on Shabbos, he's a nice guy but he's really caught up in the fraudulent rabbis quoting them reverently - names that make me cringe - etc.. This Shabbos they called him up to the Torah, and he made the after blessing instead of the preceding blessing - no one caught on, because he did it with such certainty and people aren't paying so much attention, even I only caught the mistake while he was already finishing the blessing - so I was wondering what he would or should do after the Torah reading, would he/should he say the after blessing again, or should he say the preceding blessing?! Without any hesitation and with complete confidence this guy rattled off the preceding blessing afterwards! Amazing! B"H. No one caught on at all, and I haven't yet had a chance to speak to him about this.

Completely the opposite!

Na Nach Nachma Nachman MeUman!


Friday, November 17, 2017

פרשת תולדות - כי עתה הרחיב ה' לנו


ב"ה

כה:כב
ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרש את ה'.
י"ל על פי המבואר בסוף מסכת מכות (כד.) בא עמוס והעמידן על את שנאמר (עמוס ה) כה אמר ה' לבית ישראל דרשוני וחיו, ועל אף שהגמרא דוחה את הראיה כי דילמא הפירוש לדרוש את כל התורה כולה, עם כל זה מבואר שבעצם יכולים להעמיד את התורה על עמוד זה. ומבואר שם בפירוש הקונטרס ענין שהעמידו את כל התורה על אחת כי בדורות האחרונים לא היו צדיקים כל כך ואם באו לשמור כולן אין לך אדם שזוכה עיין שם, ולפי זה אתי שפיר כי יעקב ועשו זה ממש השורש של תוקף אריכת הגלות לפני הקץ האחרון, ולכן אין עצה אלא להעמידן על אחת, ולכן קיימא בנפשה מיד, ותלך לדרש את ה', בחי' דרשוני וחיו!

אם כן למה זה אנכי. למה ז - בגמטריא אנכי ע"ה, גם למה זה אותיות המזל. כי אם כן המזל צריכים לעורר את אנכי למעלה מכל המזלות.

אנכי בא"ת ב"ש תטל"ם עם המילה זה, בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן.


תולדות כו:כב
כי עתה הרחיב ה' לנו תרגם אונקלוס ארי כען אפתי ה' לנא.
אפתי בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן
ארי כען עם האותיות והתיבות והכולל בגמטריא רבי נחמן.

פסוק כב
ויעל משם באר שבע: בגמטריא פתק נ נח נחמ נחמן מאומן!
והראשי תיבות - בשמו.
אותיות יעל משם באר: ר' מאיר בעל שם (נס)!

פסוק כה
ויכרו שם עבדי יצחק באר - בגמטריא הפתקא בנ נח נחמ נחמן מאומן.

פסוק כו
ואבימלך - בגמטריא נ נח עם הכולל, הלך - אליו מגרר עם הכולל בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן.

כו:כט
אתה עתה ברוך ה'. עתה ברוך בגמטריא רבי נ נח נחמ נחמן מאומן בגמטריא שבת ע"ה.

כז:א
ויהי כי זקן יצחק ותכהין - בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן

כז:יג קח לי בגמטריא נחמן וכו' כמו שכתבו החברים.

כז:טז
ערת גדיי העזים הלבישה על ידיו, סופי תיבות בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן

כז:יח
מי אתה בני - אותיות היסוד עם הכולל בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן.
מי אתה בני בגמטריא הוי"ה נ נח נחמ נחמן מאומן ע"ה.

כז:לו
ויאמר הלא אצלת לי ברכה. הלא אצלת בגמטריא אני הנ נח נחמ נחמן מאומן.

כז:מד
וישבת עמו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך. הסופי תיבות ממדרבת עם הכולל בגמטריא התרפ"ב השנה שסבא קיבל את הפתק הקדוש.
ש מתחלף עם ז באותיות השיניים - זסשרץ, וכן ע מתחלף ליחידה של ז. והרי ישבת עמו אותיות ביז תמוז!
הראשי תיבות יאעאתחא - בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן!
עד אשר תשוב חמת אחיך, תשובחמ בגמטריא תשנד השנה שסבא ישראל נפטר.

כח:ג
יברך אתך... וירבך והיית לקהל עמים, הסופי תיבות עם הכולל בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן.

כח:ד
ויתן לך. עם הכולל בגמטריא הוי"ה נ נח נחמ נחמן מאומן.
ורש"י פירש ז"ל ויתן לך, יתן ויחזור ויתן, ע"כ. ויחזור ויתן בגמטריא רבי נ נח נחמ נחמן מאומן (בגמטריא שבת ע"ה). ב"ה שנתן. נ נח!