Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Thursday, November 6, 2014

י"ג חשון הילולא של מאיר עקביא ימיני ז"ל

ב"ה
שמעתי עכשיו שמאיר ימיני היה רגיל לספר שסבא ישראל אמר לו שהוא (מאיר ימיני) אחד מעשרה אנשים בעולם שמביאים שמחה לעולם!

עוד שמעתי שפעם בהפצה עם החברים, דלת דלת, אחד מהדיורים סיפר על אחד מבני הבית שהוא חולה אנוש, אז מאיר ימיני אמר להחברים להמשיך הלאה בהפצה, והוא ביקש חדר שם, וצעק כל הלילה להשם יתברך, ולמחרת החוה כבר התרפא.

עוד שמעתי שפעם באיזה רמזור היה ערבי משתולל ומאיים והיה סכנה, אז מאיר ימיני הוציא ראשו מחלון האטו ואמר לערבי שני מילים, והערבי נכנע לגמרי וחזר לאטו שלו (ואולי היה מנדנד ראשו) כילד קטן.

יש עוד הרבה הרבה סיפורים ובעזה"י נזכה להם. מספרים על מאיר ימיני שזכה לגילוי אליהו, וגם מספרים שכל יום היה לו הרבה לימודים, כמו שבע או שמונה דפי גמרא חוץ מעיקר הלימוד של רבינו הקדוש נ נח נחמ נחמן מאומן ושאר לימודים. וחוץ מעוצם ההפצה שהוא זכה לגייס הרבה כספים לדפוס ולצאת הרבה בהפצת הספרים, יהיה זכרו ברוך וזכות יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

מאיר עקביא בן יעקב ימיני זצ"ל נהרג בתאונת דרכים כאשר היה ברכב עם יבלחאו"ט גבריאל נ"י ועברו ברמזור ומהצד מונית עבר על אדום במהירות (ויתכן שהיה שתוי) ופגע ממש איפה שמאיר היה יושב, וכמעט לא נשאר מקום ישיבה, כי בדחיפה קמץ המקום. ועם כל זה אחר הפגיעה, גבריאל התחיל להקריא למאיר את הפתק הקדוש ומאיר ענה מילה אחר מילה. מאד, היה, קשה, לי... אבל אז באו הצלה ודחו ורחקו את גבריאל, ולא נשאר לנו את מאיר....

הציון של מאיר נמצא בהר המנוחות כמה שורות למזרחה של ציון ישראל סבא.

יש כמה סרטים של מאיר נמצאים על היוטוב, תמצאם בחיפוש קל "מאיר ימיני"

נ נח נחמ נחמן מאומן!


No comments: