Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Sunday, March 2, 2014

רבינו נ נח מנצח

ב"ה

סיפורי מעשיות – ספור יב – מבעל תפלה – יד שהיה מפת העולם, והחכם העתיקו לעצמועיין ביוצרות לפרשת שקלים, בקטע האחרון לשחרית, ז"ל נמצאת כל מדת יצירת עולמו כמלא פסת יד היא רשומו, וכקמיע ביד גבור בזרוע חותמו, עכ"ל. ומחזיק מאד את הדעה אצל כמה מהחברים שהפתק הקדוש יש לו את הכח הזה, ולכן סבא המליץ לעשות מהפתק קמיעות, שבו חותמו של רבינו נ נח נחמ נחמן מאומן!

בשמונה עשרה של ראש חודש:

מזבח חדש בציון תכין ועולת: 'תכין ו' להכין את הצדיק (ו), עם האותיות בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן.סעודת ראש חודש:

ידוע שרבינו גילה גודל ענין סעודת ראש חודש, וזה דבר יאה לו, כי ענין ראש חודש הוא שהמלכות עולה לנצח, ונצח זה הענין של רבינו.

תמח. הפטרה לפרשת ויקרא (ישעיה מג:ו) הזכירני נשפטה יחד ספר אתה למען תצדק. הראשי תיבות של ספר אתה למען שמך, סאלת, בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן, והסופי תיבות הקרן (בגמטריא נ נח נחמ נחמן ע"ה), גם 'תצדק' עם האותיות והכולל בגמטריא פתק.

תמט. משלי (כא:טו) שמחה לצדיק עשות משפט ומחתה לפעלי און, הראשי תיבות והסופי תיבות עם התיבות בגמטריא פתק תרפ"ב ע"ה.

תן. במסכת ברכות (דף ה.) איתא ז"ל ואמר רבי לוי בר חמא אמר רבי שמעון בן לקיש מאי דכתיב (שמות כד) ואתנה לך את לוחות <בתורה הקדושה כתוב: לחת> האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם? לוחות, אלו עשרת הדברות. תורה, זה מקרא. והמצוה, זו משנה. אשר כתבתי, אלו נביאים וכתובים. להורותם, זה גמרא. מלמד שכלם נתנו למשה מסיני, ע"כ.

לחת האבן: בגמטריא הנ נח נחמ נחמן מאומן!

תורה, זה מקרא: זה מקרא ע"ה בגמטריא נ נח נחמ נחמן.

והמצוה זו משנה: משנה, מ-שנה, שנה בגמטריא נ נח נחמ נחמן ע"ה.

אשר כתבתי, אלו נביאים וכתובים: 'וכתובים' עם האותיות, בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן.

להורותם: בגמטריא התרפ"ב, השנה שסבא קיבל את הפתק.

שכלם נתנו למשה מסיני: נתנו בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן עם הט"ו אותיות. נתנ – 'ו למשה מסיני' ע"ה בגמטריא אני נ נח נחמ נחמן מאומן.

תנא. אחותי כלה (שיר השירים ה') עם האותיות והתיבות והכולל בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן.

No comments: