Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Tuesday, March 4, 2014

סיפורי מעשיות – מעשה יג – הקבצן הששי בלי ידים


סיפורי מעשיות – מעשה יג – הקבצן הששי בלי ידים



'כי אחד היה מתפאר שיש לו כח וגבורה בידיו שכשהוא מורה חץ הוא יכול לחזר ולמשכה אליו וכו' אם כן אין אתה יכול לרפאות את הבת מלכה מאחר שאין אתה יכול לחזר ולמשך כי אם מין חץ אחד וכו', ע"כ.

וצ"ב שלכאו' יש חילוק גדול בין כח להחזיר חץ שהאדם בעצמו ירה, מהחזרת חץ שמי שהוא אחר ירה. ולכאו' מבואר שבענין תקון השכינה כל אחד עולם כללי ובעלים כללי שלה, ודו"ק כי אכמ"ל (ומענין לענין ע"ע בלקוטי מוהר"ן תורה ח' שהצדיק יורד להמדה רעה, ואכמ"ל).





רבינו אמר שכל הענין שלו זה תפילה, אז אין פלא שגם בשירותים באומן שמים תפילות על הקירות, "אנו מבקשים בכל מיני בקשה .... (לא לשים את הנייר באסלה)




No comments: