Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Sunday, April 20, 2014

ב"ה עוד ידו נטויה רחמנא ליצלן

ב"ה זה שגרם את החילול השם הנ"ל בא היום אם טענות שמה שרבינו הדגיש בכל כוחו שאין שום יאוש בעולם, זה אינו ממש ככה, כי איך יכול להיות..., ולא רציתי לשמוע בכלל את הקטרוג והשטויות, והוא התחיל וויכוח גדול כדרכו, השם ירחם. כי רבינו אמר פעם שאפילו מי שעבר על כל התורה כולה שמונה מאות פעמים, וזה כולל כל התועבות והזוהמאות רחמנא ליצלן, ורבינו אמר שבזריקת ראשו אחורה בצער גדול, בודאי היה נמחל אפילו בכהאי גוונא. ולא צריכים להאריך בזה, כי זה דבר פשוט וברור שרבינו אמר בלי שום פקפוק וספק יהיה מי שיהיה ועשה מה שעשה וחזר ועשהו כמה שחזר ועשהו, אין שום יאוש כלל. וגם מוהרנ"ת האריך מאד כזה וכזה בכמה מקומות, ואין לנו רק את דברי רבינו הקדוש שהלכה כמותו בכל מקום ובכל עת, נקודה! ותיפוק רוחם של המפרסמים של שקר שרוצים רק למצוא מקום לכבודם השם ירחם, והם בעצמם ביאוש, וצריכים הרבה להתחזק דוקא בנקודה זו, שאפילו הם יכולים לחזור בתשובה ולזכות לטהרת הלב ואמת. ותפלתי להשם יתברך שירחם  גם עלי שלא אכשל בזה ח"ו.

נ נח נחמ נחמן מאומן!


No comments: