Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Sunday, July 20, 2014

פרשת מטות בני ראובן גד וחצי שבט מנשה בוחרים לשאר בעבר לירדן להיות עם קבר משה רבינו מליכנס ולקבל חלק בארץ עצמה

ב"ה בשבת מי שהוא קנה עבורי עליה הששי, ואף שהוא לא כיוון לזה, ששי זה עליה הכי חשובה לפי האריז"ל. 
בשעת הקריאה הגבאי קרא אותי לעלות לעליה החמישי --- ואחד העיר שהוא קנו עבורי ששי, ובסוף החליטו שכיון שכבר קראו אותי לעלות, כן נעשה, ואני שתקתי כל הזמן לראות את ההשגחה, ואף כי בודאי הייתי מעדיף את הששי, אבל רציתי לראות את ההשגחה ולא ליכנס לשום סיכסוכים וכדומה, ולכן עליתי בלי שום סירבה ובלי שום היסוס לתורה הקדושה לחמישי.
ואז נהנתי מאד, כי בחמישי יש תיקון על הרהור עבירה, והלואי שאזכה.... ואילו בששי בני ראובן גד וחצי שבט מנשה בוחרים להיות עם משה רבינו בחוץ לארץ, ואילו הייתי העולה לזה היה משפיע עלי לישאר באומן להיות עם רבינו הקדוש ראש בני ישראל נ נח נחמ נחמן מאומן, ועכשיו אדרבה אני רואה את השגחה להתכונן לחזור לארצינו הקדושה ב"ה בב"א.

נ נח נחמ נחמן מאומן!


No comments: