Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Sunday, October 11, 2015

תיבת משה משלים ריבוע הדיבור - קומה ד' לתיבת נח. תשע"ו

ב"ה

שנג. ריש פרשת נח (פסוק יד) עשה לך תבת עצי גפר קנים תעשה את התבה וכפרת אתה מבית ומחוץ בכפר. והנה כל הצדיקים מפרשים שהתיבה משמעותה גם לתיבה דהיינו מילה. ורבינו יש לו כמה תורות פה ואכמ”ל. קנים זה בחי' נגינה כמבואר בלקוטי מוהר”ן תורה ג', כי לא מספיק סתם לדבר להשם יתברך, צריכים לשיר. ועל ידי זה יש כפרה (ע”ש בתורה ג, יבוא קלניא ויכפר וכו'), כפר פרש”י זפת, עם האותיות והכולל בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן. וכן פרש”י ז”ל מפני חוזק המים זפתה מבית ומבחוץ, זפתה בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן ע”ה. וזה ענין של בית, בחי' בתים של השיר, וגם מבחוץ תרונה.
והנה עשה לך תבת וכו' בר"ת עלתע ע"ה בגמטריא תקע"א השנה שרבינו נפטר - זה גפר, אותיות פגר, גויה של הנפטר, וכן הר"ת של עצי (גפר - פגר) קנים תעשה את התבה = התקע"א. וזה ההמשך של וכפרת אתה, כי מיתת צדיקים מכפרת.
אתה מבית ומחוץ בכפר, אותיות היסוד (שלפני הס"ת) בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן עם התיבות, וכן הס"ת של מבית ומחוץ ע"ה בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן.
תעשה את התבה - תעשהא, אי נמי עשהאתה - שנת התשע"ו.
(פסוק טז) צהר תעשה ל'תבה ואל אמה' 'תכלנ'ה מלמעלה ופתח התיבה בצדה תשים תחתים שנים ושלשים תעשה. תבה ואל אמה ע"ה בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן, וכן תכלנה גמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן ע"ה בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן עם האותיות.
והנה תיבת נח הציל רק כמה נפשות והבהמות, כי חסר היה קומה אחד של רבוע הדיבור (עיין תורה ב' בלקוטי מוהר"ן תנינא, כי יש דיבור של מלכות, קרובי מלכות, תשובה, וצדקה, ע"ש. ונח זכה עד לתשובה, אבל לא זכה לצדקה) ונראה שזה נשלם על ידי התיבה של משה רבינו שהיה רק קומה אחת (ואולי משום זה היה כבד פה נגד השלושה קומות של נח). וכן הגמטריא של משה קמה א' – נ נח נחמ נחמן מאומן.


No comments: