Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Monday, October 12, 2015

נח צדיק בדורו

ב"ה

נח איש צדיק תמים היה בדרתיו ופרש"י יש מרבותינו דורשים אותו לשבח וכו' ויש שדורשים אותו לגנאי לפי דורו היה צדיק ואלו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום, ע"ש.
ונראה בזה, דנח אילו היה זוכה היה מקים את כל בני האדם להיות בנים למקום ממש כמו עם ישראל, וכיון שלא זכה אלא במקצת,  נמסר יהדות לאברהם אבינו ולבני בניו, ואברהם היה אב המון גוים בכלל, ובפרט היה אב לעם ישראל.
ולכן יש שמסתכלים על היהדות שבו, איך שהוא התחזק בטוב. אבל יש דורשים לגנותן של הגוים, שבזה לא זכה כלום, וזה כלפי אברהם אבינו של היהודים.

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: