Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Friday, February 26, 2016

פרשת השבוע - כי תשא - שמות לב:לב - ואם אין מחני נא - משמאל לימין "אני נחמן" ראשי תיבות מאומן!

ב"ה

לקוטי נ נח רמזים אות:
יח. שמעתי: בפ' כי תשא לב:לב ואם אין מחני נא מספרך. (שהאריז"ל אמר מחנ"י אותיות מי נח, כי נח לא מסר נפשו כזה בשביל דורו, רק משה רבינו, מסר נפשו, דהיינו שמו, להמחות. וע”ע לקמן אות ק') אם קוראים משמאל לימין ממילת נא, כתוב, אני נחמן, והר"ת – מאומן. ועוד יש להעיר, שאותיות היסוד (אלו שלפני הס"ת) של 'נא מספרך אשר כתבת' הם ראשי תיבות רבי נחמן בן שמחה. 'אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא' הראשי תיבות בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן עם האותיות. 'נא מספרך אשר' עם האותיות בגמטריא באומן בראש השנה.

והנה יעו"ש שהשם יתברך ענה למשה (פסוק לד): ועתה לך נחה את העם, לך בגימטריא, הרי שהשי"ת אמר למשה שבאמת יקיים תיקון שלם לכלל ישראל ע"י: ועתה נ נח את העם!

[ויש להעמיק בזה, כי הפסוק ממשיך: ועתה לך נחה את העם אל אשר דברתי לך הנה מלאכי ילך לפניך וביום פקדי ופקדתי עלהם חטאתם, ע"כ. ויש בזה רמז על שפגמו בגאולה, שהגאולה היה בסוד פקד יפקד, שזה סוד שם ע"ב באחוריים כמש"כ במ"א]


ועתה לך נחה את העם אל אשר דברתי ל"ך הנה מלאכי ילך לפניך וביום" בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן עם ד' כוללים.
נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: