Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Friday, January 10, 2014

פרפראות לפרשת בשלח התשע"ד

ב"ה ערב שבת קודש בשלח, ט' שבט
מתוך הספר לקוטי נ נח - הבאור!


תמב. ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים (שמות יג:יז), הראשי תיבות של פרעה את העם ולא נחם אלהים דרך ארץ הם בגמטריא נחמן, והמלה שלאחרי זה - פלשתים ע"ה, בגמטריא ראש השנה, רמז שעיקר יציאת מצרים זה להגיע לרבינו נחמן בראש השנה.

ועוד 'כי קרוב הוא' סופי תיבות יב"א ראשי תיבות ישראל בר אודסר.

ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא, אותיות היסוד (האותיות שלפני הסופי תיבות) עם הכולל, בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן.פסוק יט: פקד יפקד 'אלהים אתכם והעליתם את עצמתי מזה אתכם' הסופי תיבות ע"ה בגמטריא התקע"א --- השנה שרבינו הקדוש נפטר, רמז גדול שצריכים להעלות את ציון רבינו לארץ!

והראשי תיבות של עצמתי מזה אתכם, במספר 111 שנה אחרי פטירת רבינו – התרפ"ב – השנה שסבא קיבל את הפתק הקדוש מרבינו, שהוא ממש מראה איך שעצמות רבינו איתנו!פסוק כב: לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם. לא ימיש בגמטריא ברסלב אומן. הענן – הוא הננ"ח - בחילוף ע' לח' באותיות הגרון אהח"ע, יומם ע"ה בגמטריא אומן. הסופי תיבות של 'עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם' בגמטריא נ נח נחמ נחמן (מ)אומן ע"ה. וכן הס"ת של 'ימיש עמוד הענן' בגמטריא נ נח נחמ נחמן.יד:ב דבר אל בני ישראל וישבו ויחנו לפני פי החירת בין מגדל ובין הים. 'פי החירת בין מגדל' הסופי תיבות ע"ה בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן. והר"ת של 'פי החירת בין מגדל ובין הים' בגמטריא מאומן ע"ה. וכן ב'ין מגדל' בגמטריא מאומן. והס"ת של 'פי החירת בין מגדל ובין הים' בגמטריא פתק. והגמטריא של 'החירת בין' עם התיבות – התרפ"ב – השנה שסבא קיבל את פתק.יד:ט על פי החירת' לפני' בעל' צפן' ס"ת עם הכולל בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן.יד:טו ויאמר 'י-ה-ו-ה אל משה מה תצעק' אלי דבר אל, הראשי תיבות יאממת, בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן. והסופי תיבות של כל הנ"ל בגמטריא הפתק.

No comments: