Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Sunday, January 5, 2014

פרשת השבוע -- פרשת בשלח -- רמז נפלא שצריכים להביא את ציון רבינו לארץ! ועוד פרפראות

ב"ה מספר לקוטי נ נח
 
תמב. ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים (שמות יג:יז), הראשי תיבות של פרעה את העם ולא נחם אלהים דרך ארץ הם בגמטריא נחמן, והמלה שלאחרי זה - פלשתים ע"ה, בגמטריא ראש השנה, רמז שעיקר יציאת מצרים זה להגיע לרבינו נחמן בראש השנה.
ועוד 'כי קרוב הוא' סופי תיבות יב"א ראשי תיבות ישראל בר אודסר.
ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא, אותיות היסוד (האותיות שלפני הסופי תיבות) עם הכולל, בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן.

פסוק יט: פקד יפקד 'אלהים אתכם והעליתם את עצמתי מזה אתכם' הסופי תיבות ע"ה בגמטריא התקע"א --- השנה שרבינו הקדוש נפטר, רמז גדול שצריכים להעלות את ציון רבינו לארץ!
והראשי תיבות של עצמתי מזה אתכם, במספר 111 שנה אחרי פטירת רבינו – התרפ"ב – השנה שסבא קיבל את הפתק הקדוש מרבינו, שהוא ממש מראה איך שעצמות רבינו איתנו!

פסוק כב: לא ימיש עמוד הענן יומם וכו'. לא ימיש בגמטריא ברסלב אומן. הענן – הוא הננ"ח - בחילוף ע' לח' באותיות הגרון אהח"ע, יומם ע"ה בגמטריא אומןNo comments: