Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Wednesday, September 28, 2016

מחלקת רבינו נ נח נחמ נחמן מאומן באוניברסיטה בר אילן

ב"ה
סבא ישראל פעם סיפר למוריס, "אתה יודע שיש לנו חדר - מחלקה של ברסלב בבר אילן מלא ספרי רבינו" (זה לא ציטוט מדויק, רק בכללי), אז מוריס התקשר לבר אילן והם לא ידעו בכלל על מה הוא מדבר. ברוך השם, היום כבר יודעים, שיש בבר אילן חדר מלא ספרי רבינו, עכשיו הפרופסר צבי מרקס שהוא ראש של מחלקת החסידות כבר מסור הרבה לכל ענין של רבינו (וגם בניו בהפצה), השם יתברך ישמרם ויחיים, הכניס את הסיפורי מעשיות לתוך רשימת הספרות שלהם, ואז פירסם את זה בעולמם של החינוך וכדומה, עד שכבר ב"ה כמה מורים מבתי ספר התיכון בקשו, וב"ה זה כבר יכנס להתיכון!

ויש בזה הרבה לספר ועכ"פ ב"ה שהצלחתי לכתוב לפחות את הנ"ל.

עכשיו אכתוב קצת יותר ב"ה.
שלושה החברים שעל ידם זכינו לזה, כל אחד כפי חלקו בזה קיבל מניעות מלהגיע לאומן עבור ראש השנה. עיקר הדבר נעשה על ידי מוריס נ"י שהשנה בכלל לא יכול להגיע לדאבונינו, כי מצא ברגע אחרונה שהדרכון שלו אינו בסדר, ולא עזר כל הפעולות וההשתדלות, נסגר ונסתם. החבר השני עידן-בויא נ"י שעל ידו היו הפגישות - הציונים לא רצו ליתן לו דרכון בכלל (כי נאבד לו כמה פעמים) ובניסים ברגע אחרונה ובעזרת עסקן גדול ביום האחרון הוא קיבל איזה מסמך שעל ידו הוא זכה להגיע. והשלישי שעזר בכל הענין גבריאל נ"י כמעט שגם כן הפסיד את האפשרות, אבל כאשר הוא ראה מה שקורה עם החברים הנ"ל הוא שם לב למצבו, ואז כבר ראה שהדרכון שלו נאבד - מה שהוא שהיה חוץ מהטבע כי הוא מקפיד מאד לשמור עליה כראוי ולא מזמן השתמש בו להגיע לאומן - והוא ב"ה מיד עשה מה שהיה צריך, והוא הצליח בזמן להשיג דרכון חדש והוא הגיע ב"ה.

ויש עוד הרבה לספר ב"ה, וכנ"ל.

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: