Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Tuesday, September 27, 2016

י"ג מדות של רחמים - ג' סדרי היחודים שגילה הרמח"ל - נ נח

ב"ה
כבר הארכנו בכמה מקומות בענין הי"ג מדות איך שכולם לפי הצדיק ובפרט לפי נ נח נחמ נחמן מאומן.
וכבר כתבנו איך שהמדה השביעי "ואמת" בא"ת ב"ש – פתיא – בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן. ויש להוסיף שמדת אמת הוא חותמו של הקב"ה. והרי החותם הוא תמיד הפוך מהכתב שחותמת, וזה ממש ענין של א"ת ב"ש, כל אות וחבירו שבקצה נגדו.

והנה הרמח"ל גילה ג' סדרים של יחודים, הפחות שבהם הוא הסדר שהאריז"ל הורשה לגלות להעולם, והוא היחוד שנעשה מאליו בעולם האצילות ואז כל עולמות בי"ע הם סתם ככנפים מסביב. והסדר השני הוא זה שנעשה על ידי גדולי הצדיקים שהמשיכו את אלהותו יתברך בקביעות בעולמות בי"ע, ודרכם העולמות כבר יש להם חלק בהיחוד עצמו בתור לבושים, והם כמו גוף לעיקר היחוד שנעשה בנשמה. והסדר הג' שכל העולמות מתיחדים בקודש קדשים לבריאה, והם מזדווגים עם כל האצילות, וזה באמת עיקר היחוד ותכלית הבריאה וכו' עיין שם.

ונראה לעניות דעתי לפרש, שעד ועד בכלל – המדה "ואמת" בעיקר הולך על סדר הא'. וזה האמת של המציאות, שהעיקר הוא מה שנעשה באצילות שמראה לנו פנים. אחר כך במדות נוצר חסד לאלפים, שהאריז"ל גילה שזה תיקון עצום נגד הס"א, זה מקביל מאד לסדר הב', שבכח גדולי הצדיקים אנחנו קוראים להאלוהותו יתברך אפילו בתוך העולמות הנפרדים, וממילא זה מכניע זדים.

והמדה האחרונה, שהיא הנוקבא, וכוללת ומקבלת לכל המדות, “ונקה" שהוא בגמטריא י"ג נחמן, ובא"ת ב"ש בגמטריא י"ג פ"צ (כמלאך הרשום בפתק הקדוש פצפצי"ה), והוא אותיות קונה – קונה שמים וארץ, ולשון קן – לשון בית ודירה - היא מקבלת מאד לסדר ויחוד הג', שהוא תכלית היחוד שהש"י ממש שולט ביחודו על\עם כל הבריאה, ודוק היטב. ונראה לעניות דעתי שנשמות נדב ואביהו, שהיו אומרים אפילו על משה רבינו עליו השלום ואהרן הכהן מתי ימותו הזקנים, הם שייכים ליחוד הזה, אכן בודאי הם טעו, כי יחוד זה דייקא על ידי משה רבינו ע”ה בסוד משה אותיות השם, וכמבואר בסוף יחוד היראה לרמח”ל, כי משה רבינו היה מסתיר פניו ואפילו משה לא ידע מקום קבורתו. והוא ממש התחדשות העולם בשיר חדש, בב"א.
נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: