Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Tuesday, May 6, 2014

נ נח

ב"ה ההרגש שלי אינו בא בשם ועם כל זה ראיתי לציין שאתמול הרגשתי כאילו שוטפים אותי בטומאה, וזה היה בסתמא בביאת ברלנד, אבל בעת שאספו והתחילו לשרוף את הדגל ישראל התגבר עלי הטומאה הרבה יותר מה שלא נפלתי לכזה בהרבה זמן והשם יתברך יצילנו וישמרנו מעתה ועד עולם בזכות הפתק הקדוש!No comments: