Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Tuesday, May 6, 2014

הילולא של סבא ישראל ממש מכוון להילולא של רבינו

סבא נפטר בח"י חשון, וזה ממש מכוון ליום פטירתו של רבינו הקדוש בח"י תשרי, יום ג' של חול המועד סוכות. כי ידוע שרבינו הכניס את עצמו לתקן החטא של ירבעם בן נבט על ידי עוצם המחלקת שהרעיש עליו השפיילא זיידא בזלטיפליע, כמובא בספר חיי מוהר"ן (אות קיד (יא), ואגב ע"ש אות שלט שהשם זלאטיפאליע על שם ריבוי הכסף כאבנים האמור בימי שלמה (מלכים א:י:כז - אחר שחטא והתחתן עם בת פרעה) והיה בידי ירבעם להחזיר את זה), והגיע המצב שם עד כדי כך שרבינו אמר, אני כל כך מבדד עד שאין לי מי שיגן עלי (שיח שרפי קודש ב:קלד). וסבא ישראל הגיע לבחינת מצב כזה שהיה החסיד ברסלב היחיד בכל טבריה וקיבל כל הבזיונות והרדיפות. והנה בחטא ירבעם בן נבט מבואר בספר מלכים (א:יב:לב) ויעש ירבעם חג בחדש השמיני בחמשה עשר יום לחדש כחג אשר ביהודה וכו' ופרש"י דרש להם הוא חדש האסיף, ובו ראוי החג להיות ע"כ. והרי שפטירת סבא ישראל נופל במה שהיה יום ג' חול המועד של החג של ירבעם בן נבט. והוא תיקון על החטא של הסבא משפיילא, שהוא בענין חטא ירבעם בן נבט. ועל כן אין פלא שאנשים רוצים לעשות טעות בסבא כמו שירבעם הטעה את עם ישראל וד"ל.


No comments: