Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Thursday, May 29, 2014

יראת הנ נח

ב"ה רבינו כותב שהעיקר הוא יראת העונש ואף על פי שהזהר הקדוש מגנה אותה כי צריכים דוקא יראת הרוממות רבינו אומר שכבר תירצו המפרשים. ועיין מה שכתבתי בלקוטי נ נח.
אכן היום - ערב ראש חודש סיון - מסוגל מאד לאמר התפלה של השל"ה הקדוש על פריה ורביה בתורה ובבנים ושם בתפלה מתפללים : "ויעבדוך באהבה וביראה פנימית לא יראה חיצונית.No comments: