Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Tuesday, May 13, 2014

תורת חסד

ב"ה
פרשת בחוקתי תלכו שפירש רש"י שיהיו עמלים בתורה. ונראה לעניות דעתי שעמלות בתורה שהוא עסק לעשות תפילות מכל התורה שאתה לומד כמו שלימד והורה רבינו הקדוש נ נח נחמ נחמן מאומן. בזה מקיים הענין של תורת חסד לגמול חסד עם התורה. כי התורה תחילתו חסד וסופה חסד. וזה פירוש עמל - ראשי תיבות עושה משפט לעשוקים!
ידוע שהאבא של הגאון מווילנא אסר עליו ללמוד חכמת הרפואה כדי שלא יתחייב לטפל בחולים ויבטל מדברי תורה.
והנה לו היה הגר"א באמת עוסק ומשתדל ברפואת החולים בסתמא היה מוכרח להכיר גדולת תלמידי תלמידי הבעל שם טוב וכוחותיהם ברוחניות וגשמיות לתיקון עם הקדוש וכל העולם. ונראה לי שזה מובן ולא צריכים להאריך.
וזה נראה לעניות דעתי השורש של כל ההתנגדות שיצא בשמו.
נ נח נחמ נחמן מאומן!


No comments: