Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Monday, January 12, 2015

תיקון חצות -- תיקון רחל ותיקון לאה -- בשנת שמיטה?

ב"ה
רבים מתיהרים בידיעתם שכמה מקובלים הורו לא לאמר בתיקון חצות את תיקון רחל, כמו שמדלגים עליה בימים שאין אומרים תחנון - בשנת השמיטה.

והנה בספר החדש 'לראות באבי הנחל' שהוציא מיכאל ברזל נ"י בעמוד צה כז"ל אחד שאל אם נוהגים להגיד תיקון-רחל בשנת השמיטה, ור' ישראל השיב שהעיקר הוא האמונה, תורה עם אמונה כמו שקיבלנו מהחכמים והזקנים של הש"ס,ובפרט האמונה ברבינו הקדוש. והפליג במעלת התיקוני זוהר שהכול רק על תיבת "בראשית". וסיפר שר' ישראל קרדונר לא היה לו שום כסף וכשר' ישראל שמע הקולות שלו, התפילה וההתבודדות שלו איך שהוא אמר הזוהר והתקוני זוהר במירון, לא היה כבר צריך לאכול (שבת ראש חודש חשוון תשנ"ד ביתר), עכ"ל.

מבואר שסבא לא סבל הפרומקייטיים והחומרות, והעריך מאד את התמימות והפשיטות לקרוא את הזוהר, ולהגיד כמה שיוכל, ולהתפלל עוד הרבה.

ואכן לאלו המתיהרים וכן לכולנו נדע שבמקום תקון רחל יש לאמר הפסוקים ומאמרי חז"ל על רחל. והם מובאים בכמה ספרים, וביניהם עוד יוסף חי וישלח ב', לשון חכמים סוף ח"א, ספר אוצר תפילות ותיקונים עמ' מח.

נ נח נחמ נחמן מאומן!


No comments: