Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Thursday, August 20, 2015

אל תהרהר אחר איזה נ נח, בודאי עשה תשובה!

ב"ה

איתא במסכת ברכות (דף יט.) תנא דבי ר' ישמעאל אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום שמא עשה תשובה שמא סלקא דעתך אלא ודאי עשה תשובה והני מילי בדברים שבגופו אבל בממונא עד דמהדר למרי ע"ש.

והוא מאמר פלא, ובעזה"י נזכה לעמוד ולהבין אותו.

ועל כל פנים ידוע שאלו הרבנים העזי פנים של היום ממש אינם בכלל תלמידי חכמים, כי אדרבה השם ירחם מה שהם.

והנה היום עיקר תלמידי חכמים זה הנחמנים, שהם תלמידים של רבינו, ועושים שימוש גם כן, בהפצה ובכל עניני רבינו.

והנה רבינו גילה לאנשי שלומינו (חיי מוהר"ן שג) 
    מה אתם יכולים לעשות תשובה, וכי מספיקים ימיכם וכחכם כלכם לתקן פגם אחד ממה שקלקלתם. רק אני עושה תשובה בשבילכם
הרי לפי זה שרבינו עושה תשובה בשביל הננחים, אם כן, אם ראית נ נח שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום כי בודאי רבינו כבר עשה תשובה בשבילו! (ואפילו העבירה, רבינו חשך ממנו הידים והרגלים...).

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: