Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Wednesday, August 26, 2015

תקיעת שופר במבואות המטונפות או בעירום

ב"ה האם יכולים לתקוע שופר או על כל פנים לשמוע לשופר במקומות המטונפות או בעירום, ואם עבר ועשה או שמע האם יצא ידי חובתו? ע' בביאור הלכה סימן תקפח, וראיתי עוד משא ומתן קצת בזה באתר בחדרי חרדים. וע' בלקוטי מוהר"ן תורה כב בפירוש הענין של התוקע בבור אם קול שופר שמע יצא ואם קול הברה שמע לא יצא, שיש בזה נטיעה בענין טעם המצוה להצטרך שהשומע לא יהיה במקומות המטונפות. ודו"ק.

ומה שמעניין, כי שופר, רבינו גילה שהרם כשפר קולך, כשפר זה בחי' השיר כ'פול ש'לוש פ'שוט ר'בוע, בחינת נ נח נחמ נחמן מאומן, שכבר התרנו לגמרי להכניס בכל מקום, אפילו לשירותים, עיין בלקוטי נ נח פרק 680 באריכות. ואכן שם צדדנו שאל אף שמותר לגמרי להכניס אבל אולי עדיף לא לראות את זה, כי זה יעורר מחשבות של קדושה, ולפי זה, כיון שמטעמי המצוה של שופר זה לעורר את הבן אדם לתשובה ולקדושה, יהיה אסור לשמוע. אכן גם בזה יש הרבה להתפלפל, כי תשובה היא מצוה תמידית ממש, ואכמ"ל.

נ נח נחמ נחמן מאומן!


No comments: