Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Thursday, September 24, 2015

13 Attributes of Nanach Mercy.wmv

ב"ה ספר לקוטי נ נח, רמזים:קלז: י"ג מדות
של רחמים (שהם ממש ענין של המשכת רוח הצדיק כמבואר בלק”מ תורה ח', וע' בריש
הקונטרס בכותרת: נ נח – הרחב פיך ואמלהו): [ה' ה' – לפי האריז"ל אינם בכלל]
אל, רחום, וחנון, ארך, אפים, רב חסד, ואמת,
נצר חסד, לאלפים, נושא
עון, ופשע, וחטאה, ונקה, ע"כ. הרי נ"ט אותיות (כמנין האותיות
המקיפות את הפתק – זאת אומרת השורה עליונה ותחתונה ואותיות הראשונות והאחרונות
שכבכל שורה). חמש עשרה מהם: נ נח נחמ נחמן מאומן, ועוד ד': הפתק.
ועוד אחד עשרה: ישראל דב אדסר. ועוד ד': כשפ"ר, שרבינו גלה
בלק"מ שזה ר"ת פשוט כפול שלוש רבוע, 
רמז על השיר חדש נ נח נחמ נחמן מאומן. ועוד שבע ווי"ן: ווווווו.
אלו הנזכרין בלקוטי מוהר"ן תורה מ"א (!) ז"ל וכשהצדיק העושה הפדיון
מניח ידיו על הממון יכון כי יש יד הגדולה וכו', והינו שלש ידות, ושלש פעמים יד
גימטריא מ"ב. ושם מ"ב יש בו שבעה שמות, וכל שם יש בו ו' אותיות, ויכון
להמשיך אליו הווין, הינו השבעה שמות, שיש בכל אחד ו' אותיות, להמשיך אותן לתוך
הממון וכו' ע"ש (וע”ע בתורה ריז, שתמוז חסר ו', ואין ספק שהפתק שנתקבל בתמוז
ממלא את הו', בחי' הלוחות שהיו ו' על ו'). ושאר האותיות: אאאהחחטייללסעעפצר,
הם בגימטריא תר"פ שזה גימטריא רבי מאיר בעל הנס, המקום שסבא קבל את הפתק, ועם
השני כוללים של השני פסוקים, יוצא תרפ"ב - השנה שסבא קבל את הפתק! ועוד ראוי
לציין שבאותיות הנשארות מופיע פצי"ה – מהשם פצפצי"ה המופיע בפתק, שהוא
שם של מט"ט ושם של המלאך הממונה על תקיעת שופר.

[והנה גם בהי"ג מדות של רחמים של מיכה (“וההפרש שיש מהתיקונים
של מי אל כמכה לאותם של א"ל רחום הוא, כי מי אל כמכה הם השמות של התיקונים
במקומם באריך, ואותם של א"ל רחום הם השמות של התיקונים כשמשתלשלים למטה
בז"א, להתלבש בדיקנא שלו, כמו שיתבאר. אז ברדתם למטה – שמותיהם מתחלפים,
ונקראים א"ל רחום וכו'' עכ"ל הרמח"ל בכללי חכמת האמת סימן ס'
(ואולי צ”ל כמוך), וצטטתי דה"ק מחמת שכמה פעמים פגשתי במקובלים שלא ידעו את
זה, אע”פ שזה מבואר בכתבי האר”י בכוונות לנפילת אפיים, ובע”ח שער א”א פ”י): מי אל
כמוך, נושא עון, ועובר על פשע, לשארית נחלתו, לא החזיק לעד אפו, כי חפץ חסדי הוא,
ישוב ירמחנו, יכבוש עוונותינו, ותשליך במצולות ים כל חטאתם, תתן אמת ליעקב, חסד
לאברהם, אשר נשבעת לאבתינו, מימי קדם. יש בזה גם כן האותיות נ נח נחמ נחמן מאומן.
ולא הסתפקתי לעיין בכל האותיות ועח”ל.
וב”ה שוב זכיתי לראות
כמה רמזים על רבינו במדות הנ”ל. כי הראשי תיבות של הפסוק הראשון, מי אל כמוך הם
בגמטריא 'י-ה-ו-ה ונ נח נחמ נחמן מאומן!' והראשי תיבות של הפסוק השניה, 'ישוב
ירחמנו יכבוש עוונותינו ותשליך במצולות ים כל חטאתם' הם בגמטריא נחמן!]

ויש להעיר עוד שבפתק
של ברוך שאמר ג"כ מרומז הי"ג מדות של רחמים כידוע בכוונות האריז"ל.
והיא הברכה הראשונה של חלק התפלה שמעלה עולם היצירה בזמירות ותהלות של דוד המלך,
ששרשם בהשיר פשוט כפול משולש מרובע (ע' בתפלה השייך להתיקון כללי), נ נח נחמ נחמן
מאומן.

וכיון שזכרנו את הפתק
של ברוך שאמר, נכתוב עוד עליה, שיש בו פ"ז תיבות, ויש לזה רמז בתהלים (כב:ד)
כי תקדמנו ברכת טוב תשית לראשו עטרת פז, שמקדימים את התפלה עם ברוך שאמר, עטרת פז,
והר"ת של תשית לראשו עטרת פז הם בגמטריא פתק, וכן אותיות היסוד שהם אלו שלפני
הס"ת של 'לראשו עטרת פז' אותיות פתק. (גם 'תקדמנו' קדמת הוא שם קס"א
באחוריים).

ועוד בענין ברוך שאמר
והפתק ע' לקמן רל.נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: