Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Sunday, September 6, 2015

עריכת תפילה בציבור בציון הקדוש של רבינו נ נח נחמ נחמן מאומן

ב"ה בספר שיח שרפי קודש מביא דעה מזקני אנ"ש שהתנגדו בכל תקף שיהיה תפילות נערכות בציון, כי זה מפריע כל אלו בציון העומדים לבקש על נפשם וכמו שרבינו אמר בפירוש שד ר כי התפילות הס דורות מוכרים לבורא אחר א שכבר יודע איך לעמוד ולארבן.
והנה אהרן חי טוען שהלוא גדול הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה, והציון הקדוש הוא המקום שרבינו מכניס אורחיו, אז אין להפסיק לתפילות.

אכן האמת נראה לעניות דעתי פשוט, שהלכה שאסור להתפלל את התפילות בבית קברות, וזה מה שאנחנו כן מתפללים התפילות בציון רבינו הוא מדין קביעת ישיבה על קברו שמובא מציאות וענין זה בגמרא, שמצינו שאיך שהוא קביעות הישיבה על הקבר מעקר את האיסור של בית הקברות.

ולפי זה פשוט שההנהגה בציון צריך להדמות לישיבה, אבל מה זה אמור להיות איני יודע, אבל בסתמא יש בזה איזה סדר של תפילות סדורות, ולא יותר מפעמיים של תפילה אחת של הג' תפילות, ולא יכול שום אחד לעשות לו קדיש או קדושה סתם מתי שהוא רוצה.


נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: