Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Sunday, September 27, 2015

פרשת וזאת הברכה - רמזים נפלאים להפתק הקדוש שרבינו הוריד לסבא ישראל

ב"ה
תקלג. פרשת וזאת הברכה (דברים לג) 'וזאת הברכה' עם האותיות והתיבות בגמטריא תרנ"ז הוא השנה שנולד סבא ישראל (בכ' כסלו, כמובא בריש ספר לראות באב"י הנחל), 'הברכה אשר ברך משה איש' – אותיות האמצעיות הם "שר שיר", 'ב'רך משה' עם האותיות והכולל בגמטריא תקע"א השנה שרבינו נפטר. 'האלהים את' בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן ע"ה, 'את בני ישראל' ראשי תיבות ישראל בער אודסר. 'ברך משה איש האלקים את בני' ס"ת עם הכולל בגמטריא תשע"ו. 'האלקים את בני ישראל לפני מותו' הס"ת בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן עם התיבות.

פסוק ב. ויאמר ה' מסיני בא וזרח משעיר – שעיר גמטריא פתק – למו הופיע מהר – ראשית תיבות רבי מאיר (בעל) הנס – פארן – ראשית תיבות רבינו נחמן אבן פייגא, ואתה – אתה בא"ת ב"ש תצ"א בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן. 'פארן ואתה מרבבת קדש' סופי תיבות תשנ"ה השנה שסבא ישראל נפטר. מרבבת, בחילוף המ' לל' בסוד אותיות הסמוכות, והת' לס', הרי אותיות 'ברסלב'. ואם נשאיר את הת', לרבבת בגמטריא 'לרדת', 'קדש' עם הכולל – קשה, מימינו = נננו, ובחילוף נ' לה' בסוד העשיריות ובסוד הנ"ך, 'הההו' בגמטריא היה ע"ה, 'אש דת למו' אותיות היסוד (היינו אלו שלפני הסופי תיבות): אדם. הרי מסיפא לרישא: מאד היה קשה לרדת – התחלת הפתק הקדוש! (ומילת 'לי, יכולים להשלים עם הל' של למו, ויתרון י' שיש להמ' של מרבבות שהחלפנו לל').
'אש-דת למו' ראשי תיבות אד"ל (שם קדוש, וגם השם של בת הבעל שם טוב, סבתא של רבינו), בגמטריא התשע"ו. ובא"ת ב"ש – תבקאכיפ, בגמטריא תרי"ג.

פסוק ג. אף חבב עמים, אותיות היסוד ראשי תיבות ישראל בער אודסר. כל קדשיו בידך, בגמטריא אבגית"ץ שהוא ממש בסוד ננננ"מ כמבואר אצלינו. והם תכו לרגלך ישא מדברתיך, ראשי תיבות עם האותיות בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן. מדברתיך עם האותיות בגמטריא תרפ"ב ע"ה, השנה שסבא קיבל את הפתק.

פסוק ד. תורה צוה, ראשי תיבות ע"ה בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן. תורה בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן עם הנקודות (ד' פתח = 24, ג' שוא = 60, ב' קמץ = 32, הרי 116), ועם ד' כוללים של השיר פכש"מ (ולהשלים לתרי"ג זה נ נח, הנקודות, התיבות, והכולל). צוה, בא"ת ב"ש, הפ"צ, רמז להמלאך פצפצי"ה שבפתק. קהלת יעקב, בגמטירא להתרפ"ב.

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: