Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Tuesday, September 15, 2015

כי קרב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך

ב"ה
בשבת שלפני ראש השנה קראנו בספר תורה פרשת נצבים, והיה שגיעה בספר תורה בפסוק כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך, שהתיבות הדבר מאד היו בלי רווח ביניהם, נראים כתיבה אחת: הדברמאד. וראה זה פלא שהתקרבו זה לזה מאד, יותר מדי, והם אותיות אברהם דד, וזה ממש הענין המבואר בלקוטי מוהר"ן תורה ל' - מישרא דסכינה, שאברהם - בחי' חסד - חותך את הד', ע"ש ענין וישסף את אגג העמלקי. וכאן זה מה שעלינו מוטל לחתוך...

נ נח נחמ נחמן מאומן!


No comments: