Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Monday, January 25, 2016

הפטרה לפרשת יתרו - ישעיה ו

ב"ה

תקעט. הפטרה פרשת יתרו (ישעיה ו:יג) הנביא נותן סימנים על הגאולה: ועוד בה עשריה ושבה והיתה לבער. י"ל שזה רמז על גילוי העשרה מיני נגינה בשם הקדוש נ נח נחמ נחמן (עשר אותיות) מאומן, ושבה והיתה לבער – ישראל בער שקיבל הפתק. 'ועוד בה עשריה ו' עם ג' כוללים בגמטריא התרפ"ב (השנה שסבא קיבל את הפתק, ויש אומרים שהפתק המקורי נשרף, ולפי זה י”ל שזה מרומז היטב ושבה והיתה לבער). הפסוק ממשיך: כאלה וכאלון אשר בשלכת מצבת בם זרע קדש מצבתה. בשלכת רמז לשנת תשנ"ה (שלכת עם האותיות והכולל) שסבא ישראל שבק חיים לכל העולם, מ'צבת' בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן ע"ה.


No comments: