Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Sunday, January 24, 2016

וישב הים לאיתנו

ב"ה

תקעה. פרשת בשלח (שמות יד:כז) וישב הים לאיתנו, פרש"י לתקפו. לאיתן – בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן, ופרש"י לתקפו, אותיות פתק!

ואגב בענין קשין זווגו של אדם כקריעת ים סוף, יש לפרש דהרי המים היו אחד, וצריכים לקרוע אותם לשנים, ואחר כך עוברים בהם כל בני ישראל. וכן לענין הנשואין, (והרי הזוהר אומר שבתחילה הנשמות של האיש והאשה היו ביחד ובאים לעולם בנפרד), שעד שהאדם יכול להתחתן ולהתחבר עם בן זוגו, הוא צריך לישבר לרסיסין, ועוד יעבר עליו ועליהם הרבה הרפתקאות, ודוקא אלו הדברים שבונים את הזוג להיות שלמים ביחד.

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: