Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Sunday, January 24, 2016

תפילה מיוחדת להנצל מלחמד אשת איש ח"ו

ב"ה
יש תפילה קצרה שאומרים כאשר מביאים את הספר תורה מהארון הקדוש להבימה לקרוא בה (בנוסח אשכנז וספרד) אב הרחמים הוא ירחם עם עמוסים, ויזכר ברית איתנים, ויציל נפשותינו מן השעות הרעות, ויגער ביצר הרע מן הנשואים וכו'.
והנה פירוש מן הנשואים הוא על פי הכתוב (ישעיה מ:מו) אבל אתם בני אדם העמוסים מני בטן, הנשואים מני רחם, ע"ש פירושו. אכן יש לכוון להנצל מאותן הנשואין כבר, שלא לחמוד אותן ח"ו. אלא עיין במסכת יומא (סט:) ז"ל ניבעי רחמי אפלגא פלגא ברקיעא לא יהבי כחלינהו לעיניה ושבקוהו ואהני דלא מיגרי ביה לאיניש בקריבתה, ומשמע שאין מבקשים רחמים אפלגא, אבל אינו דומה, כי שם הביקוש היה לבטל את היצר לגמרי, ובכזה אי אפשר לחצאין, אבל כאן רק מבקשים נייחא בענין זה, א"נ זה גופא ענין לכחלינהו לעיניה בענין שיהני שלא יגרה לנו באשת איש.

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: