Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Sunday, August 21, 2016

וזאת הפתק אשר שם רבינו לפני סבא ישראל

ב"ה הפתק
המקורי לא ידוע איפה היא
,
ויש
אומרים שנשרף
.
ועל
כל פנים סבא אמר בפירוש שהצילום של הפתק
זה ממש אותו דבר כי רואים את האותיות וכו
'.
ויש
להעיר שאף על פי כן
,
בודאי
אין הצילום ממש כמו המקורי
,
יעו'
בתיקונים
חדשים של הרמח
"ל,
תיקונא
תנינא שגילה הטעם למה אומרים
"וזאת
התורה אשר שם משה
(דברים
ד
:מד)
בשעת
קריאת התורה
,
כדי
להמשיך מקודשת הספר תורה שמשה רבינו כתב
,
שאף
על פי שבודאי כל ספר תורה יש בו קדושת ספר
תורה בכל תוקף
,
עם
כל זה אינו דומה להס
"ת
שכתב משה
,
וצריכים
לעורר את קדושת הס
"ת
של משה רבינו
,
ע"ש.
ולכאורה
כן הדבר בפתק הקדוש
,
שאע"פ
שהצילום יש לו כל תוקף של הפתק
,
עם
כל זה בודאי אינו ממש כמו הפתק המקורי
,
וצריכים
לעורר את המקורי
.
נ
נח נחמ נחמן מאומן
.


No comments: