Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Friday, August 5, 2016

שלשה שבועות עת צרה ליעקב

ב"ה
קודם טבעת נ נח אחד נפל וגלגל תחת הארון, אחר כמה ימים הטבעת נ נח השנית נפל וגלגל תחת הריהיטים. ואחר כך העיריה סגר את המקוה, וצריכים ללכת שעתיים ברגל לכנרת. אחר כך היום באמצע שחרית נפסק חוט של הציצית של הטלית לגמרי. אבל את השמחה לא יכולים לקחת, ושמחתי מאד, ובכיתי גם מתוך שמחה שהשם יתברך לפחות יתן לי טלית עבור שבת. והלכתי וקניתי הטלית הכי יפה, אבל הכרטיס אשראי לא עבד, ועשיתי טלפונים ועוד כרטיס לא עבד, עד שבעל החנות הסכים שאשלם פעם אחר. ואז מצאתי את הסיסמא הנכונה וזכיתי לשלם על המקום ב"ה. ועכשיו הביאו לי את הטלית הישן וסדרו לי את הכנף החסר, עם תכלת אבל בלי חוליות, וגם קצת משונה כי ניכר שאלו חוטים חדשים והשאר ישנים, וההידור מצוה שכולם יהיו דומים, ועם חוליות. אז ב"ה רואים שזה יהיה שבת של התשעה ימים. ובעזה"י מיד אחר תשעה באב אזכה לטלית מהודר מאד עם תכלת וחוליות ורקימה יפה של נ נח נחמ נחמן מאומן עם ניקוד בצבע כחול, ואז אעשה את הברכה של שהחיינו שנמנעים ממנו באלו הימים. (עכשיו בטלית הישן זה באדום, כי כך קבלתי בשאלת ספר "ויך את אדום" שהוא בגמטירא עם התיבות, נ נח נחמ נחמן מאומן, והוא ענין של תפילה לבן ואדום, החלבים והדם. ואש על המזבח תוקד בו, כמסופר יותר באריכות במקום אחר).

ובעזה"י עוד אציל את הטבעות נ נח, ויפתחו את המקוה, ואשלם כל הכרטיסים וכל החובות, ויבנה בית המקדש הפנימי והחיצוני....

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: