Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Tuesday, August 16, 2016

אברהם אבינו תיקון תפילת שחרית

ב"ה
קשה לי, הרי אברהם אבינו היה מותר להקריב קרבנות, ולמה לא תיקן קרבן תמיד של שחר, ע' ברכות דף כו: שר' יהושע בן לוי אומר שתפלות נגד תמידין תקנום, בסדר, אבל למה לא מצינו שאברהם אבינו הביא עצם התמיד. והגם שמבואר בלקוטי מוהר"ן (תורה כח) שמצות הכנסת אורחים זה בחי' תמיד, וזה היה מצות אברהם אבינו, עדיין קשה לי למה לא מצינו שהוא הביא ממש את הקרבן. וכן יצחק, למה לא מצינו שהביא ממש את המנחה. נ נח.


No comments: