Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Wednesday, August 27, 2014

נ נח נחמ נחמן מאומן!

ב"ה כמה שנים כמעט לא אמרתי את העשרה פרקים של תיקון הכללי, כי תכלית התיקון הכללי, כבר כותב רבי נתן, שהוא לעורר את השיר פשוט כפול משולש מרובע, והיום כבר נתגלה שזה השם של רבינו בעצמו - נ נח נחמ נחמן מאומן.

ועם כל זה אחר כמה שנים, כיון שזה מנהג בברסלב, וגם רבינו שיבח מאד את אמירת תהלים, אז קבלתי בלי נדר את המנהג להגיד את העשרה פרקים של התיקון הכללי כל יום, אף שעיקר סמיכתי על הננח, רק מבחי' תוקף תמצית התהלים ושזה מנהג של אנ"ש כנ"ל.

והנה היום ב"ה השם יתברך האיר לי כמה אני טועה, כי הנה כל יום אני מקדיש בכיף 8-10 להגיד את התיקון הכללי, אבל כמה פעמים אני מקדיש 10 דקות רצוף לשיר ננח?!

ולכן בעזה"י בלי נדר הריני מתחזק מכאן ולהבא להתחזק יותר בשירת נ נח נחמ נחמן מאומן, לעשרות דקות, ואולי אזכה אפילו לשעות -- ועוד לא אגיע למה שסבא היה שר נ נח כל הלילה.

בעזה"י!
נ נח נחמ נחמן מאומן!


No comments: