Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Saturday, June 13, 2015

פרשת שלח - מבלתי יכולת ה' להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם וישחטם במדבר (במדבר יד:טז)

ב"ה
הפשטות כמו שפרש"י לפי שיושבי הארץ חזקים וגבורים ואינו דומה פרעה לשלשים ואחד מלכים. אכן יש להעמיק ולפרש דהנה כדי להביא את בני ישראל לארץ ישראל צריכים לתקן אותם ולשפר אותם ולהעלות אותם מעלה למדרגה הראויה. ועל זה יאמרו הגוים שח"ו השם יתברך התיאש מבני ישראל מלהיות יכולים לבוא לתיקון ולדרגה הנדרשת, ולכן שחטם.

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: