Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Saturday, June 27, 2015

פרשת בלק - קבלת הפתקא

ב"ה
בלעם בן בעור בגמטריא מאיר בעל הנס (עם התיבות והכולל) כי ידוע שכתנות עור בספר תורה של רבי מאיר כתוב כתנות עור, שזה בחי' בלע המוות וסוף התיקון שיהיה בעזרת השם על ידי משיח. 472 בגמטריא יז בתמוז - כמו שכתוב בפתק.

בלק בן צפור עם הכולל בגמטריא ישראל דוב עם האותיות.

ריש פרשת בלק
כב:ד ויאמר מואב אל זקני מדין עת'ה ילחכ'ו הקה'ל א'ת כ'ל סביבתינ'ו - אותיות היסוד תכהאכנ בגמטריא הנ נח נחמ נחמן מאומן. הסופי תיבות של מדין עתה ילחכו הקהל את בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן.

כל סביבתינו. כל סביב - בכיסלב - כ*י=ר, ברסלב.

ובלק בן צפור - בגמטריא ישראל דוב כנל.
מלך למואב, בחי' המלכות שלפני התגלות המשיח, כי מלכות דוד יצא ממואב.
 בעת ההוא. בעת ההוא עם התיבות והכולל בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן.

כב:ה וישלח מלאכים - בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן עם ד' כוללים.
אל בלעם בן בעור - בגמטריא מאיר בעל הנס, יז בתמוז, כנל.
פתורה - לפתור, פתור עם הכולל בגמטריא התרפב השנה שסבא קיבל את הפתק הקדוש אצל רבי מאיר בעל הנס אחר שהוא לא צם ביז בתמוז.
אשר - ראש
אשר על - עם הכולל בגמטריא בני ישראל.
הנה-ר ארץ. רארץ בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן.
בני עמו לקרא - ר"ת בעל, עמו בגמטריא הנס עם הכולל.
והנה הסופי תיבות מסוף פסוק ד עד המילה הראשונה שבפסוק ה. בן צפור .... נרךבתאח עם הכולל בגמטריא התרפב.
וכן הסופי תיבות בדילוג של: ההוא' וישלח מלאכים' אל בלעם'... ררר, עם הכולל בגמטריא תרפב.
וממשיכים עם הסופי תיבות בדילוג בני' עמו' לקרא' לו לאמר' - אותיות מאיר - בעל הנס כנל מהר"ת ועמו.
עם יצא ממצרים הנה כסה את - סופי תיבות בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן.

ממצר-ים הנה כסה את- בגמטריא הפתקא.
הנה -כסה את - עם האותיות או הה' שלפניה, בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן. 

את עין הארץ והוא ישב ממלי, אותיות היסוד: וישראל - גמטריא ישראל דב.
והוא ישב ממלי, סופי תיבות אבי - ישראל בער אודסר.

כל זה ממש בהשקפה קלה ואשמח לשמוע עוד פיתוחים לפרשתינו.
נ נח!


No comments: