Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Tuesday, January 24, 2017

ארך אנפין דקליפה בפועל $221 million..

ב"ה
ב"ה רבינו נ נח נחמ נחמן מאומן גילה בספר לקוטי מוהר"ן תורה רמב ז"ל דע שיש בחינת אריך אנפין בקלפה, ומי שפוגע באשה מבחינה זו קשה לו להנצל מהרהור, ואף אם יעצים עיניו, אף על פי כן בכל צד שיפנה תזדמן לו, כי היא בחינת אריך אנפין של הקלפה, שהם פנים ארכים ועל כן בכל צד שיפנה תזדמן לו. ודע שצדקה הוא סגלה גדולה ומועלת מאד להנצל וכו' עיין שם כל דבריו הקדושים.
והנה אריכות הפנים של אריך אנפין מבואר בספרים הקדושים הם כמנין שמו אר"ך אנפין - דהיינו מאתים ועשרים אורות שיש לו יותר מהמאה וחמישים של זעיר אנפין, ועל כן שפיר קרוי בשם אר"ך אנפין. ועם כל זה הצדקה מצלת אפילו מאריכות אנפין של הקלפה.
אז מה יעשה הקלפה כדי להתגבר על מעשה הצדקה, אז אובמה לקח אר"ך (מאתים עשרים ואחד) מיליון דולר ונתן אותם צדקה להמחבלים החמסים, ובו באותו שעה הגבירו הנשים באריכות פניהן להפגין ולהציג את ערותן ותאוותן של זנות ונאוף.
ועם כל זה, דף אחד של רבינו - הפתק הקדוש - מספיק שלא יעלו בשם כלל, וקשר רשעים אינה מן המנין, כמו שכתבתי פה בבקר באנגלית. וכל גדולתן היה רק לשעה קלה ופורתא כנאמר על ישמעאל (שארגנו כל המצעד והצגה) שנים עשר נשיאים... שהם פורחים ומסתלקים כעננים... כי שק"ר אין לה רגלים לעמוד ולהתקיים, רק קושטא קאי.

השיר נ נח נחמ נחמן מאומן יתפשט ויתן דעת ויברר את המדמה לברר את רוח האדם מן רוח הבהמה (אובמה - ו'אלה ה'מלכים א'שר מ'לכו ב'ארץ א'דום לפני מלך מלך לבני ישראל...), ויקדש את העולם בעזה"י.

עוד מעניין מאד שהחג הבא (חוץ מטו בשבט) הוא פורים, שחז"ל אמרו שכל המועדים עתידין להיבטל חוץ ממנו, וחז"ל בעצמן תמהו איך הגיע אחשווירוש לשטות כזה שהיה צריך לעשות גזירה להיות כל איש שורר בביתו, והיום רואים שזה לא פשוט בכלל, וזה דוקא הגזירה לדורות, וימי הפורים האלו לא יעברו... ובו בפרשת שמות, שהתורה משבחת את המילדות שפרה ופועה יוכבד ומרים, שזכו לא להכניע לגזירת פרעה ותחיינה את הילדים ובזכות זה השם יתברך עשה להם בתים, חכמות נשים בנתה ביתה - וזכו לבית המלכות, לבית הכהונה, ולבית הלויה. והן הן הנשים צדקניות שבזכותן נגאלו אבותינו ממצרים. ודוקא בפרשת שמות ובשובבים הפגינו, בסוד הנ"ל של ארך אנפין דקלפה. ועל כן צריכים להתפלל עבור מושיען של עם ישראל ומחנה הקדושה בדגל הפתק הקדוש של רבינו.


נ נח נחמ נחמן מאומן!


No comments: