Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Monday, January 30, 2017

בדיחה על החסידים של שקר

ב"ה
רבינו אמר שהחסידים של המפרסמים של שקר יהיו הכי קשים לקבל את משיח, כי כבר יש להם אמונה כוזבת במי שהוא אחר...

מעשה בשני חסידים שהתווכחו על איזה חיה שהיתה רובצת על הגדר, אחד אמר שזה חתול ואחד אמר שזה ערב, זה אומר חתול וזה אומר ערב, וכן התווכחו לאיזה זמן, עד שאמרו עד מתי נתווכח על זה, בא נזרוק עליה אבן, ונראה אם זה עפה זה ערב ואם זה קופצת ובורחת זה חתול. וכן עשו, זרקו אבן והחיה פרחה והמליטה, אז החסיד האחד התפאר ואמר אתה רואה זה ערב, והחסיד השני הוא עם כוכבים בעינים ואומר לחבירו בהתפעלות, בחיים שלי לא ראיתי כזה חתול שמעופף!!!

נ נח נחמ נחמן מאומן!


No comments: