Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Wednesday, March 1, 2017

השיבה שופטינו כבראשונה

ב"ה
בשמונה עשרה, הברכה שהיא כנגד מדת היסוד אנו מברכים:

השיבה שופטינו כבראשונה, ויועצינו כבתחלה: זאת אומרת שהמנהיגים שלנו של היום, כל כמה טוב שיהיו, הם אינם מרוצים ואנו מתפללים יום יום, שלושה פעמים, לזכות שוב למנהיגים כמו שצריך.

והסר ממנו יגון <סמאל> ואנחה <לילית>: זאת אומרת, שהסרת הס"מ ולילי"ת ממש תלוי בזה שנזכה למנהיג אמיתי כמו שצריך, ועי"ז נזכה לדבר עצום כזה שאי אפשר לשער בכלל, שהשם יתברך יסר ממנו את הס"מ ולילית.

ומלוך עלינו אתה ה' לבדך: זאת אומרת שרק על ידי שנזכה למנהיג אמיתי, אז נזכה לזה שרק השם יתברך לבד ימלוך עלינו, וכמו שכבר הארכנו בכמה מקומות כבר, שזה הכח והענין של המנהיג אמיתי ממש להיפוך משאר המנהיגים של שקר, של כבוד וכח והבל וכו', כי כל הרבנים הם עושים את העם לעבדים, בכל מיני בחינות כלליות ופרטיות, והרבנים בעצמם עבדים להעם, וזה ממש הגלות בעצמו, המציאות שיש רבנים היום. ואילו הצדיק האמיתי, הוא בחי' מ"ה, שאינו חוצץ כלל, שעל ידי שמקבלים אותו ומקשרים בו ומצייתים לו, האדם ממליך רק את השם יתברך על עצמו, כי הצדיק לא לוקח אותו לעבד, ואדרבה הוא משחרר את האדם ומעלהו לזה שהאדם יכול להמליך על עצמו ועל כל העולם רק את השם יתברך.

ותסתכל באותיות היסוד (אלו שלפני הסופי תיבות) השיב'ה שופטינ'ו כבראשונ'ה ויעוצינ'ו כבתחל'ה והס'ר ממנ'ו יגו'ן ואנח'ה ומל'ך: יש ד' נונין: שהם נ נח נחמ נחמן - ונשאר אותיות בסלוחל שעם הכולל בגמטריא מאומן.

ואותיות היסוד של: ואנח'ה ומל'ך עלינ'ו מהר'ה את'ה, בגמטריא התרפ"ב עם הכולל, השנה שסבא ישראל קיבל את הפתק הקדוש.

ואותיות היסוד של: את'ה יו"ה לבד'ך בחס'ד וברחמי'ם בצד'ק, עם האותיות והכולל בגמטריא נ נח נחמ נחמן מאומן.

נ נח נחמ נחמן מאומן!


No comments: