Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Thursday, March 9, 2017

תרי"ג - להמתיק כל הדינים

ב"ה

ידוע בקבלה שיש שני סוגי דינים, ש"ך ופ"ר, ולפעמים אנו עוסקים להמתיק שני הסוגים ביחד, כמו בריש שמונה עשרה באדנ"י שפתי תפתח, מכוונים שהשפתים הם המוציאים את ההברה של אותיות בומ"ף, בומ"ף בגמטריא פעמיים דין - "דין דין" דהיינו הש"ך דינין והפ"ר דינין.

וי"ל דהרי ש"ך ופ"ר ביחד עולים ת"ר. ועוד י"ג תיקוני דיקנא, שהם התיקונים של הפנים, וי"ל שהדינים לא שולטים על הפנים אלא הי"ג תיקוני דיקנא. והרי ביחד תרי"ג.

נ נח נחמ נחמן מאומן (גם כן עולה תרי"ג, בצירוף הנקודות והכוללים).

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: