Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Saturday, March 4, 2017

הסתרת פניך הייתי נבהל - תהלים ל:ח

 ב"ה 

התסרת פניך - יש לפרש כי ידוע שיש 1080 - תתר"פ (תפאר"ת) חלקים לשעה. "הסתרת" זה 15 י"ה חסר מתתר"פ, וידוע שי"ה זה בחי' חכמה ובינה והם בחי' הראש והפנים (ואח"כ ו"ה זה מדות הגוף והמלכות), ובזה אתי שפיר טענת דוד המלך ע"ה הסתרת פניך, כי דייקא על ידי הסתרת הפנים, הי"ה, היה בחי' הסתרת.

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: