Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Sunday, June 15, 2014

עיקר התיקון הכללי הוא דוקא באמירת נ נח נחמ נחמן מאומן!

ב"ה
עיקר תיקון הכללי זה נ נח נחמ נחמן מאומן

ענין שעיקר התיקון כללי זה באמירת נ נח נחמ נחמן מאומן, זה פשוט וברור
מתוך התפילה של מוהרנ"ת שיסד על העשרה מזמורים, שכל אמירתן זה כדי לעורר
את השיר פשוט כפול משולש ומרובע, ולאחר שסבא אמר בפירוש שנ נח נחמ נחמן
מאומן זה השיר פכמ"מ אז וודאי עיקר התיקון כללי זה דוקא באמירת נ נח נחמ
נחמן מאומן, ומי שאומר רק את העשרה מזמורים, יש לו רק את הסגולה שהוא עוד
יזכה להגיד נ נח נחמ נחמן מאומן. ומי שמכחיש את זה ח"ו, גם על זה רבינו
דיבר בפירוש בלקוטי מוהר"ן שלא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, שבגלל
חוסר האמונה - הקוצר רוח - היה להם עבודה קשה בעבודת השם, אבל המאמין
באמונה שלמה בהשם יתברך, עבודת השם יהיה ממש בקלות! נ נח נחמ נחמן מאומן!

ועוד יש לציין מש"כ בשיח שרפי קודש (ב-ב:צג) ז"ל אמר רבנו על מזמור ק"ה
שבעשרה מזמורים המסגלים לתקון הכללי, "עקר התקון של קפיטל 'הודו' הוא עד
הפסוק 'ובנביאי אל תרעו', אולם כשכבר אומרים שיגמרו!" "דֶּער תִּקּוּן
פוּן הוֹדוּ אִיז בִּיז "וּבִנְבִיאַי אַל תָּרֵעוּ" נָאר אַז מְ'זָאגְט
שׁוֹין זָאל מֶען עֶנְדִיגְן",עכ"ל. ואם יש נאמנות לדברים אלו, מבואר שיש
בתיקון הכללי של העשרה מזמורים כמה דברים שהם מיותרים לענין עצם התיקון
הכללי, ואם כן מובן ביותר שיש דרך לקרוא ישר את עצם העשרה מיני נגינה!

א. אי' בלקוטי מוהר"ן תורה כט:ד ז"ל ולתקן כל העברות בפרטיות הם רבים
מאד, וכבד על האדם, ואי אפשר לתקן אותם, כי יש דקדוקים ופרטים רבים בכל
לאו ולאו, בכן צריך לתקן כלליות הגידים שהוא בחי' (דברים ד) ויגד לכם את
בריתו, ואז, על ידי תקון הברית שהוא כלליות הגידין, נתתקן ממילא כל
הלאוין שעבר, ונמשך להם לבנוניות וכו' ע"ש. והנה לכ"ם א"ת בגמטריא נ נח
נחמ נחמן מאומן, רמז שעיקר תיקון הברית, שהוא תיקון הכללי, זה הגדת נ נח
נחמ נחמן מאומן – בריתו.

ב. בלקוטי מוהר"ן תורה ל' מדבר שם מענין תיקון הדיבור שהוא על ידי שבח
הצדיקים, ומבגדים לבנים היינו מתקון הכללי שהוא תקון הברית שזה עיקר
בחינת צדיק כידוע, וזה כסף נבחר לשון צדיק סופי תיבות פרנק, ע"ש והמעיין
יראה שאין מובן פשוט מהשורה האחרונה בענין פרנק מה הכוונה, ועי' בחיי
מוהר"ן הובא בפרפראות לחכמה שרבינו קישר את התורה לצרפת, אבל עדיין לא
מובן מה הקשר.

והנה פרנק זה בעצמו רמז על רבינו הקדוש, כי ק' זה ב"ן, כי ב' פעמים נ' =
ק. אז פרנ"ק זה ר'בינו ב"ן פייגא.
גם האותיות האמצעיות של כסף נבחר לשון צדיק, סבחשודי - והק' האחרון, הם
בגמטריא (ע"ה) נ נח נחמ נחמן מאומן. גם "לשון צדי" ע"ה בגמטריא נ נח נחמ
נחמן מאומן.
הרי הראית עוד רמז שעיקר תיקון הברית זה ע"י השבח שמשבחין את הש"י וצדיקו
רבינו נחמן בן פייגא - בשמו המיוחד והמסוגל - נ נח נחמ נחמן מאומן!

--
Great blessings of Na Nach Nachmu Nachman Meuman!

always,
bi,
Simcha

No comments: