Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Wednesday, June 18, 2014

מאה ברכות

ב"ה אתמול למדתי בשערי אורה סוד מאה ברכות - אי"ק בכ"ר... בסוד נפש רוח נשמה כנגד ישראל לוי כהן. שנותנים מעשר ללוי והלוי נותן מעשר מן המעשר לכהן. וכן לענין הברכות המאה ברכות הם בנפש ועשירית מהם - עשרה - שייכים לרוח, ועשירית מהם - אחד - שייכת לנשמה. נמצא שבפחות ממאה ברכות לא יהיה אפילו ברכה אחת לנשמה.
ולפי זה מה יפה יהא לברך מאתים ברכות ביום - שיהיו שני ברכות לנשמה!
ויש לפרש בזה מה שעשו אמר ליצחק הברכה אחת.... ואכמ"ל.No comments: