Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Thursday, June 19, 2014

תפילה להתקבל

ב"ה ראיתי עכשיו בספר שערי אורה סוף פרק ב' שבחוץ לארץ אפילו תפילה בציבור אינה בטוחה שתתקבל!
העיקר הוא נ נח נחמ נחמן מאומן! [כי המעיין שם יראה שכאשר התפלה עולה היא נבדקת על ידי מדת היסוד, ועל כן בודאי מי שמתחבר לנ נח, שהוא שלמות היסוד, תפלתו יעלה]!


הנה קיימא לן שאסור לפסוק מלימוד תורה כדי להתפלל, וכמו שכתוב (משלי כד) מסיר אזנו מדברי תורה גם תפלתו תועבה - תועבה זה דבר חמור מאד, כמו משכב זכר ובהמה רחמנא ליצלן. ועל כן אלו אנשים שרוצים להגיד קדיש או קדושה ומפריעים אפילו איש אחד שלומד, ואפילו אם זה מנין שלם שרוצה להתפלל על חשבון האחד שלומד, לכאורה זה תפלתן תועבה ר"ל. ואכן אם זה בארץ ישראל, אולי היה צד לומר שכיון שבודאי תפלתן נשמעת, אולי היחיד שלומד היה לו איזה חיוב להצטרף, אולי - אף שאינו נראה בכלל. אבל בחוץ לארץ, שאין שום הבטחה אפילו על הציבור, בודאי אין שום צד להפריע זה שלומד. [וציון של צדיקים שהוא בחי' ארץ ישראל, לא נראה שבחינה זו היא להלכה למעשה, ובפרט כאשר באים לבטל לימוד התורה].

נ נח נחמ נחמן מאומן!


No comments: