Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Tuesday, June 24, 2014

קבורה בקומות זה למעלה מזה -- אולי מותר להלכה -- אבל לפי האריז"ל זה יגרום לצער עצום מאד רחמנא ליצלן! - Multi level burial not a good idea!!!

ב"ה עיין בשער הגלגולים הקדמה כג ז"ל ובזה תבין ענין חבוט הקבר, וזה עניינו, והוא, כי אחר מיתת האדם ואחרי קבורתו בעפר הארץ, אז תכף ומיד, באים ד' מלאכים, ומשפילים קרקע הקבר, ומעמיקים אותו למטה, ונשאר חלל בקבר כשעור קומת האדם הנקבר שם, כנזכר במסכת חבוט הקבר וע"ש. ואז מחזירים נפשו בגופו כמו בחייו, והטעם הוא, לפי שהקליפה היא דבוקה עדיין וקשורה עם הנפש ועם הגוף ואיננה נפרדת מהם, ולכן צריך שיחזור נפשו בופו ביחד ואז המללאכים הנזכרים אוחזים בו כל אחד מקצה, ומנערים אותו, וחובטים אותו במקלות של אש, כדרך שאוחזים בטלית בשתי קצוותיה, ומנערים אותה מן האבק הנדבק בה, עד שנפרדה מהם הקליפה ההיא גמרי, ולכן נקרא חבוט הקבר, כאדם שחובט טליתו ומנערה. ועל כן צריך להעמיק הקבר, כדי שיהיה מקום לחלל לנערו ולחבטו, עכ"ל. וע"ש.

הרי צייר לעצמך עם כאשר יעמיקו המלאכים את הקבר יפגשו במישהוא, איזה תקלה זה יהיה רחמנא ליצלן!!!

נ נח נחמ נחמן מאומן!


No comments: