Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Sunday, June 29, 2014

עוד רואים איך שברסלב אמיתי הוא ממש ההיפוך של השיטה של סאטמר

ב"ה
בספר כוכבי אור, שיחות וסיפורים  (אות כב, והובא בשיח שרפי קודש חלק א' אות תמב) כז"ל מאד מאד הקפיד אבי ז"ל בשם מוהרנ"ת ז"ל על הפוגמים בדבריהם כנגד הממשלה - וכל הגזרות המציקות לנפשות ישראל לא יצאו רק מלמעלה, כמאמר הכתוב (ישעיה י:ה): "אשור שבט אפי", ופרוש ואהבת לרעך  - כי כמוך וכו', שמובא בלקוטי מוהר"ן סימן קס"ה, סובב זה הפרוש גם על הכלל, עכ"ל.
וזה חלק מהכפירה של הסטמאר ונטורי קרתא שרוצים להאשים את הממשלה, ולא להודות שהם בוטחים בהמפרסמים של שקר שזה גורם כל הגלויות לעם ישראל רחמנא ליצלן. וגם עצם הדבר להקדיש כל כך כח וחשיבות לקליפה הוא ממש נגד האמונה בהשם יתברך ובכח הצדיק, שכל הקליפה כאין נגדו, ובפירוש בלקוטי מוהר"ן שאפילו האנשים הקשורים להצדיק האמת יכולים להתגרות בהרשע שהשעה משחקת לו.

נ נח נחמ נחמן מאומן!


No comments: