Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Monday, November 30, 2015

הילולה של ר' ברוך ממזביז - דוד רבינו הקדוש.

ב"ה
עכשיו קבלתי ת"ל אוסף של כתבים מאנשי שלומינו, בדור שלפני התגלות הפתק הקדוש של נ נח נחמ נחמן מאומן, וב"ה זה הרבה כתבים, וכפי הנראה זה כתב יד - אז זה לא נקרא בקלי קלות, עד שכמעט היה בבחינת תפסת מרובה וכמעט לא פתחתי לקרוא כלום. אבל ב"ה אמרתי לעצמי בא נפתח משהו... ואז פתחתי בדיוק לסיפור מר' ברוך ממזביז שהילולא שלו היום, הסיפור כבר נדפס וידוע, על מה שר' דוד צבי - חותנו של מוהרנ"ת - ר' נתן מברסלב, סירב ליתן את הסנדקאות לר' ברוך, ור' ברוך רצה לראות מי הוא שהוא כל כך תקיף נגדו, ואז העיד עליו שאליהו הנביא ממש איתו בכל פסיעותיו. ור' דוד צבי היה רב על שטח יותר גדול מארץ ישראל, ורצה ליתן את הרבנות לר' נתן שהיה עוד צעיר, ואפילו רבינו הקדוש הסכים, אבל ר' נתן במסירת נפש סירב, עד שרבינו הודה לו, שטוב עשה לעזוב את הרבנות לגמרי, ולעסוק רק בעבודת השם.

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: