Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Saturday, November 14, 2015

צרפת - מסר להננחים להתחדש קשר הברית בינינו בענין רבינו הקדוש נ נח נחמ נחמן מאומן

ב"ה

צרפת, זה לשון להצטרף, לחבר, לדבק.

אז הלילה שאלתי מה יש לנו ללמוד, מה המסר בהטבח והרציחות שהיו אתמול בצרפת, ופתחתי את הספר הקדוש אבי הנחל (בהוצאה מיוחדת, ספר לבן עם כריכה של בד, עם נ נח, ח"ב סז-סח) ומצאתי כתוב שם ז"ל: היצר הרע שהוא הוא השטן שר הטבחים שחותר ואורב לטבוח ושלחוט את האדם משני העולמות... וצריכים רחמים רבים והתעוררות גדול להינצל ממנו ורוצה להפריד בין הדבקים בנקודת האמת כי הוא רוצה להפריד בין הדבקים בנקודת האמת באמת ולקלקל ולבטל חס ושלום קשר חזק ונצחי כזה שאין כמוהו בעולם שכל העולם משתאים ומשתוממים על דבר פלא הזה מי יתן עיני מקור דמעה ואבכה תמיד בקול יללה על זה עד ירחם ה' שנזכה להתגבר על השטן להכניעו לשברו ולבטלו ולחדש ולחזק הקשר הברית שבינינו ביתר שאת ויתר עוז הנותן את נפשו ומוחו וליבו לדרוך בנתיבי החכמה והמדע של החכם האמת נחל נובע שגילה חכמה חדשה עילאה דעילאה על כל עילאין להאיר עיני ישראל לראות הפתחים איך לצאת מן החושך והשקר ומשטף מימי המבול של כפירה ואמונה של שטות וטעות ושוא ושקר והבל שבהבל של נביאי השקר המחריבים ומאבדים את העולם עזי פנים ככלבים.

ע"ש כל דבריו הקדושים.

תמצית, המפרסמים של שקר הורסים את האחדות של אנשי רבינו האמיתים, והם מדליקים את היצר הרע שהוא השטן והטבח האכזר, וגורמים את הפירוד. [ממש היפוך מדעת העולם, כי תמיד המפרסמים של שקר הם הן אלו שמתפארים על אהבת ישראל ו"אהבת חנם" וכדומה, והאמת הוא ממש להיפוך, הם עושים הפירוד בין הדבקים כנ"ל]. ועל כן עלינו הננחים להתחזק מאד באחדות בענין רבינו הקדוש נ נח נחמ נחמן מאומן, להפיץ כל דיבור קדוש, בכל דרך שנוכל. ולהתחדש בזה.

נ נח נחמ נחמן מאומן!


No comments: