Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Thursday, May 19, 2016

זכות הרש"ש גרם לכפרה

ב"ה

במסכת חולין (ס:) איתא שהש"י מיעט את הלבנה, והתלוננה, והש"י פייסה שבני ישראל ימנו המועדים על ידה, אבל לא יישבה דעתה, כי הלוא עדיין התקופית תלויות בשמש, אז הש"י פייסה שצדיקים נקראים על שמה, כמו שמואל הקטן, אבל לא יישבה דעתה, אז הש"י אמר הביאו עלי כפרה, וידוע מרבינו שזה שורש וסיבת כל הכפרה של העולם, כי לכן ראש השנה בראש חודש. והנה הגמרא לא הסבירה למה לא יישבה דעתה של הלבנה בזה שיהיו צדיקים נקראים על שמה, כמו שהגמרא הסבירה בכל שאר השקלא וטריא. אז יש לומר כי היה אי אפשר לגלות את העתידות שיהיו צדיקים נקראים גם על שם השמש, וכידוע ללומדי קבלה (בלשון הקודש...) שהשמ"ש זה הרש"ש (שלום מזרחי שרעבי). רק להשמ"ש הזה לא ראינו לבנה להאיר אורה להעולם כדבעי, ואין מבינים את התורה שלו בכלל, עד שרוב המקובלים שכאילו לומדים את תורתו אינם אלא טועים לגמרי, רחמנא ליצלן.

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: