Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Saturday, June 18, 2016

הקמת הברית

ב"ה

בקבלה מדברים הרבה על הזיווגים, ולא כל כך על הקמת הברית, שהוא עצם הרצון והתאוה (ע' מש"כ על לקוטי מוהר"ן תורה לא) . ויש בכלל נפילת הברית.

וזה סומך ה' לכל הנופלים, כל זה היסוד, כל הנופלים, זה בחי' הברית שנפל, והשם יתברך סומכו. וזוקף לכל הכפופים, זה זקיפת הברית, הקמת הברית.

ואז עיני כל אליך ישברו וכו' פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון.

וזה בחי' נ נח נחמ נחמן מאומן.

כי נ' זה בחי' נפילה, כידוע, נח, עם האותיות בגמטריא ס', בחינת סומך, סמיכה להנופלים. 

נחמ נחמן, בחי' וזוקף לכל הכפופים, כי נחמ' עדיין עם נ' כפופה, ונזקף בן' סופית של נחמן.

מאומן, זה בחי' עיני כל אליך וכו' פותח את ידיך.

ותסתכל בפתק במילת מאומן, שאותיות "או" נראים כמו אותיות "טו" והרי הגמטריא של מטומן, הוא הק"ם, שזה בחי' הקמת הברית. וזה השם שבו ממליכים את המלך כמו שמובא בלקוטי מוהר"ן.

נ נח נחמ נחמן מאומןNo comments: