Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Thursday, June 2, 2016

רמח"ל - הילולא הלילה - מ"א לעומר - יסוד שביסוד

ב"ה

אחד מהדברים שכתבו הרבנים השקרנים נגד הרמח"ל, איך יכול להיות שרעיא מהימנא - (הרועה הנאמן - משה רבינו) היה אומר לו רבי רבי, כאשר הרמח"ל מצטט בספריו דברי הרעיא מהימנא אליו.

אז חבירי גבריאל נ"י תירץ בדרך אפשר, שהרי במכתב תלמיד של הרמח"ל כתוב שהרמח"ל היה לו ניצוץ מרבי עקיבא (וכן אומרים שהרמח"ל השלים במ' שנה שחי על התורה ועל העבודה, את המ' שנה הראשונים של חיי רבי עקיבא שהיה עם ארץ), ומבואר במסכת מנחות שמשה רבינו שאל את השם יתברך ענין התגין שעל אותיות האלף בית והשם יתברך הראהו את רבי עקיבא שהיה דורש תילי תילים של הלכות על כל התגין, הרי שבאיזה בחינה רבי עקיבא הוא בבחינת הרבי של משה רבינו, וי"ל שזה הבחי' היה שייך להניצוץ שהיה ברמח"ל.

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: