Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Thursday, June 23, 2016

טרנס סבא קדושה לעומת המפרסמים של שקר

ב"ה

היום נמצא מפרסם של שקר שמאשר שיכרות, והחסידים שלו עשו טרנסים אם הדיבורים והקולות שלו רחמנא ליצלן. ואיך באו לזה, מבואר לכאורה בלקוטי מוהר"ן תנינא תורה טו זה לשונו:

אלו המתפארין עצמן בשקר בגדולות ונפלאות, וכאלו אין שום דבר נמנע מהם, והכל בידם, ויש מהם שהם מנהיגי הדור - הנה עקר כחם ויניקתם הוא רק מהצדיקים הגדולים. כי יש צדיקים אמתיים גדולים במעלה, ויש להם פה קדוש, ודרכם לדבר גדולות ונפלאות, והם באמת יכולים לעבד ה' בכל דבר שבעולם: באכילה ושתיה ושאר דברים. וכמובא בכונות, 'שלפעמים ממתיקין דינים על ידי אכילה ושתיה'. ויש צדיקים אמתיים, שיכולין לעשות פדיון על ידי אכילתם וכיוצא. ומחמת ההתפארות של אלו הצדיקים הגדולים שיוצא מפיהם הקדוש, מזה בא, שנמצאים צבועים שקרנים, שמתדמים עצמן כקוף, ומתפארין עצמן גם כן ממש באלו הלשונות של התפארות, שיוצא מפה קדוש של הצדיק האמת. וכעין שמצינו בנביאים, שירמיה היה מתנבא בשוק העליון: "הנני שבר את קשת עילם" וכו' (ירמיה מ"ט), וחנניה בן עזור, נביא שקר, היה מתנבא בלשון זה ממש להפך, (סנהדרין פט) כמו כן מתנהג עכשו כנ"ל. אבל עקר יניקתם - רק מצדיקים כאלו שהולכים בגדולות ונפלאות כנ"ל. כי מצדיקים פשוטים, עובדי ה' בפשיטות, בתורה ותפלה ומעשים טובים, אין להם שום כח, מאחר שהצדיקים בעצמן אינם מדברים גדולות, ומתנהגים בפשיטות בעבודה תמה, על כן אין להשקר והגדלות שלהם אחיזה בהם כל כך. ואף על פי שגם בזה אפשר קצת שימצאו שקרנים צבועים בדרך זה. כמו שנמצא, שיש אנשים שיושבים מעטפים בטלית ותפלין כל היום, והם צבועים, עם כל זה אין להם כח להטעות העולם כל כך כמו אלו המתפארין בגדולות כנ"ל.
הרי שמכח רבינו הקדוש צדיק יסוד עולם של כל הדורות, האנשים ששייכים להפתק הקדוש ובעל הפתק עשו טרנסים שקולו הקדוש של סבא ישראל גולש עליהם ומשפיע קדושה לכל הסביבה (וזה לא פשוט בכלל, כי אני יודע אישית שמייסד הקרן - עמרם הורוביץ ז"ל לא סבל בכלל את הטרנסים שעשו, ופעם כאשר הייתי עוזר בדוכן של הקרן הוא צוה לי לסגור את הטרנס שהיינו משמיעים ולשים משהו אחר. וכן לאחרונה ישראל דגן עשה מחאה גדולה נגד הטרנסים, ובודאי בטלה דעתם ואלף כמותם, אבל על כל פנים רואים שזה לא פשוט אפילו להננחים), ובאו אלו ודימו בנפשם כאלו הם בדיוק ככה....

השם ירחם עלינו ועל כל אם ישראל, ועל כל העולם, ויציל אותנו מהתומכים בהרבנים, ונצא מהעבדות לחירות במהרה בימינו אמן.

נ נח נחמ נחמן מאומן

No comments: