Donate to NNNNM!

Translate

Welcome to Na Nach!

FREEDOM - LIBERTY - EMANCIPATION

Sunday, June 19, 2016

לקנות חכמה ולב אין (משלי יז:טז, יומא עב:)

ב"ה
בשבת קודש (פרשת בהעלותך) זכיתי להיות אצל רשב"י (הגעתי ישר מאומן). וראיתי ספר של מפרסם של שקר בברסלב (שעושה כרצונו ולא מקיים הרבה עצות שרבינו השאיר לנו), מקובל גדול שכל שנה מוציא ספר, וראיתי הספר שלו השייך לתשע"ה. ספר עבה מאד. ויש לו שם פירוש איך התיקון הכללי הוא בבחינת השיר פשוט כפול משולש מרובע - ולא מזכיר שום רמז שרבינו הוא בעצמו זה השיר. נ נח נחמ נחמן מאומן.

ובספר הוא מאריך לבאר ולגדר בדיוק מהות רבינו, שהוא בחי' כתר והבעל שם טוב בחי' חכמה, אבל על ידי רבינו הבעל שם טוב עוד יותר גדול כי יגלה החצי עליון של הכתר וכו' וכו' באריכות גדול מאד כדרכו, שהוא קרוב לדרך של חב"ד רחמנא ליצלן (ולא הביא שם מה שרבינו אמר בחיי מוהר"ן שנג שהבעל טוב בחי' בינה, אבל ידעתי שיש לו פירוש גם על זה). וכותב בדיוק הבחי' מה זה כל הספר לקוטי מוהר"ן. בקיצור כנראה הכל הוא כבר השיג ופתר, ולא נשאר לנו אלא להרים אותו על נס וכו'. לקנות חכמה ולב אין. 

יש עוד דברים מהספר, ואכמ"ל.

נ נח נחמ נחמן מאומן


No comments: